3 prose poems

Largely because they’re there you can decide for yourself that pigeons are the doorways to a soft part of the quantum field.

Hovedsageligt fordi de er der kan du beslutte for dig selv at duer er adgangsdøre til en blød del af kvantefeltet.

:

When an actress died a longer dead bass player expressed his sadness on social media and I believed him.

Da en skuespillerinde døde gav en længere død bassist udtryk for sin sorg på de sociale medier og jeg troede ham.

:

Perhaps it’s like this: it rains because it can and pigs don’t fly because they have never asked themselves ‘why not?’; unlike sheep.

Måske er det således: det regner fordi det kan, og grise flyver ikke, fordi de aldrig har spurgt sig selv ‘hvorfor ikke?’; modsat får.

The Weather / Vejret – haibun

and the weather comes the weather is heralded as the four riders and you should be cautious of the weather be a little or a lot afraid of the weather but it won’t stop its coming in all it’s elementary power and doesn’t care if you get wet close your windows and doors be afraid it’s the weather and you cannot reason with it it will do what it does regardless of what you think is acceptable the weather is deaf dumb and blind like an illness not even a wall will keep it away and when the weather roars it roars don’t look into its eyes it will hypnotise you and take you away or make you into weather to wind to clouds and rain thunder and lightning and flood be careful the weather comes they say and it’s bigger than you and you cannot do anything when it comes the weather and the air is thick the air is here there everywhere and it gets inside even when the windows and doors are closed and you got to be careful aware scared of the weather because the weather can do things you may not like or fill your cellar shoot off the covers of the sewers the heavy covers heavier than a man can lift in one go without tools it’s beyond control and that’s the worst you can’t do anything about its coming and causing mayhem or sunburns even the rain is too much at times it can take your house away or your family and your car and it’s worse than that not even Noah was afraid enough but he built a boat you cannot build a boat the weather won’t allow you or the forest won’t let you take the timber needed for one and if the rain doesn’t come as they said it would your boat would be stuck on dry land and you can’t get the animals but the weather is coming no matter what you do and you have to be afraid and cautious and lock yourself away if it’s not the weather it’s something far more worse like when God took away all the first born in Egypt in the dead of night and you cannot mark your house so the weather will pass you by and it’s not a matter of sin or virtue the weather is a beast and it’s coming and you can nothing and it roars and it howls and it falls and it rushes and shakes things and trees and umbrellas and houses close your windows and doors and eyes and let the weather pass do not look into its eyes it will take you away

loosing her identity structure
she calls herself mum
when she talks to her dog

:

og vejret kommer vejret varsles som de fire ryttere og du skal være forsigtig med vejret være lidt eller meget bange for vejret men det vil ikke stoppe dets kommer i al sin elementære magt og er ligeglad hvis du bliver våd luk dine vinduer og døre vær bange det er vejret og du kan ikke ræsonnere med det det vil gøre hvad det gør uanset hvad du synes er acceptabelt vejret er døvt dumt og blindt som en sygdom ikke engang en mur vil holde det væk og når vejret brøler brøler det se det ikke i øjnene det vil hypnotisere dig og tage dig væk eller gøre dig til vejr til vind til skyer og regn torden og lyn og oversvømmelse vær forsigtig vejret kommer siger de og det er større end dig og du kan ikke gøre noget når vejret kommer og luften er tyk luften er her overalt og den kommer ind selvom vinduerne og dørene lukkes og du skal være forsigtig med og bange for vejret fordi vejret kan gøre ting du måske kan ikke lide eller fylde din kælder skyde kloakdækslerne af de tunge dæksler tungere end en mand kan løfte på en gang uden værktøj det er ude af kontrol og det er det værste du kan ikke gøre noget ved at det kommer og forårsager kaos eller solskoldning selvom regnen er for meget til tider kan det tage dit hus væk eller din familie og din bil og det der er værre og ikke engang Noah var bange nok men han byggede en båd du kan ikke bygge en båd vejret vil ikke tillade det eller skoven vil ikke lade dig tage det træ der er nødvendigt og hvis regnen ikke kommer som de sagde ville din båd sidde fast på tørt land og du ikke kan få fat i dyrene men vejret kommer uanset hvad du gør og du har bare at være bange og forsigtig og låse dig væk hvis det ikke er vejret er det noget og langt værre som da Gud tog alle de førstefødte i Egypten i nattens mulm og mørke og du kan ikke markere dit hus så vejret vil passere forbi dig og det er Ikke et spørgsmål om synd eller dyd vejret er et dyr og det kommer og du kan ikke noget og det brøler og det hyler og det falder og det rutsjer og ryster ting og træer og paraplyer og huse lukker dine vinduer og døre og øjne og lad vejret passere ikke se i øjnene det vil tage dig væk

smuldrende identitetsstruktur
hun kalder sig selv mor
når hun taler til sin hund

Sofa Talk / Sofasnak – haibun

Sofa Talk

“We should go out”, I said to my sofa, “out and about and pretend to be alive, do something that modern people do or at least get some fresh air”.
“You’re right”, my sofa replied and yawned so deep I fell into its mouth and got stuck in its belly.
“Ooops! Sorry mate”.
“Now I can’t move! I’m stuck!”
“And I’m too full. “Don’t go into the world on full stomach”, as the pamphlet said. Or was that “into the water”?
“That rule is no longer valid”.
“It isn’t? I can’t however get out of the door while you’re in there. We have to way till you have passed through my guts”.
“You have guts?”.
“See for yourself and be amazed”.
“I can’t. It’s pitch black in here”.
“You lost a lighter a week ago. It’s in there somewhere. Just feel around for it”.
“O.k.”.

30 meters from the church
I notice
it’s sleeping

“We should do this more often”.
“Not go out?”
“Yup”.

:

Sofasnak

»Vi sku’ ta’ og gå ud en tur«, sagde jeg til min sofa, »ud og foretage os noget, lade som om, vi er i live og foretage os noget som moderne mennesker gør eller i det mindste få noget frisk luft«.
»Du har ret«, svarede min sofa og gabte så dybt, at jeg faldt ned i dens mund og sad fast i dens mave.
»Ups! Undskyld, kammerat«.
»Nu kan jeg ikke bevæge mig! Jeg sidder fast!«
»Og jeg er alt for fuld og mæt. »Gå ikke ud i verden på en fuld mave«, som der stod i folderen. Eller var det »ikke ud i vandet«?«
»Den regel gælder ikke mere«.
»Gør den ikke? Jeg kan ikke desto mindre ikke komme ud af døren, mens du er derinde. Vi må vente, til du har passeret gennem mine tarme«.
»Har du tarme?«.
»Se selv efter og bliv forundret«.
»Det kan jeg ikke. Der er kulsort herinde«.
»Du tabte en lighter for en uges tid siden. Den er derinde et eller andet sted. Bare føl dig for«.
»O.k.«.

30 meter fra kirken
bemærker jeg
den sover

»Vi sku’ gøre det her noget oftere«.
»Ikke gå ud?«.
»Jepper«.

file date: 25.07 2017

Doyle – haibun

Doyle

It’s the hands and the rain in the hands. The rain has many voices, they’re hushed by the hands. The hands are silent but warm the voices of the rain speaking in tongues or just telling every story at once before it turns to reflective puddles and gutter streams. Gutter streams speak too, but differently. Puddles are silent. They stare back at you. The hands can speak too. Mostly you just don’t know what they will do.

 

always
below
the bulb

flies

 

Books can be silent. Book are not rain and you just don’t know what they will do.

 

zig-zagging
till death
flies

 

Gutters simply are. Needed and disgusted. “He will end up in the gutter”. Doyle died in the gutter they say but no witnesses are left to verify it. (You could make a business of that, travelling with a “I Watched Doyle Die in the Gutter” show. That would finish off your cash problem). 90% of the time you’ll know exactly what a gutter will do. The last 10% is for the unexpected.

 

probably
as countless
as the stars

flies

:

Doyle

Det er hænderne og regnen i hænderne. Regnen har mange stemmer, de dæmpes af hænderne. Hænderne er stille men varmer regnens stemmer, regnen der taler i tunger eller som blot fortæller alle historier på én gang før den bliver til reflekterende pytter eller rendestensstrømme. Rendestensstrømme taler også, men på en anden måde. De kigger tilbage på dig. Hænderne kan også tale. For det meste véd man ikke, hvad de vil gøre.

 

altid
under
pæren

fluer

 

Bøger kan være stille. Bøger er ikke regn og du véd simpelthen ikke, hvad de kan finde på.

 

zig-zagger
til døden
fluer

 

Rendestene er, simpelthen. Nødvendige og foragtede. »Han ender op i rendestenen«. Doyle døde i rendestenen, men der er ingen vidner tilbage til at bekræfte det. (Man ku’ en forretning ud af det, rejse med det »Jeg så Doyle dø i rendestenen« show. Det ku’ gøre en ende på dit pengeproblem). 90% af tiden véd man præcis, hvad rendestenen gør. De sidste 10% er til det uventede.

 

sikkert
så talrige
som stjernerne

fluer

file date 24.07 2017

ku

it’s a mucus morning and you don’t have to say it out loud

det’ en slimmorgen og du behøver ikke sige det højt

:

not that the coffee’s lukewarm but the existence of The Great Attractor

ikke at kaffen er lunken men eksistensen af Den Store Tiltrækker

:

seventeen sneezes while the sun ages outside my creaking door

sytten nys mens solen bli’r ældre uden for min knirkende dør

file date: 01.05 2017