Cantata / Kantate (March 2019)

not quite like I imagined I would imagine it

ikke helt som jeg forestillede mig at jeg ville forestille mig det

.

the white paper up close white

det hvide papir tæt på hvidt

.

closer grey

tættere på gråt

.

unusably close black

ubrugeligt tæt på sort

.

unulabsy close lbcka

ubruegtigl tæt på rsto

.

unbalusy csole lkcba

ubrtgeuigl ttæ på rtso

.

black close up unused

sort tæt på ubrugt

.

the shadow of a shadow mint flavoured
and not at all like
a wet blackbird

skyggen af en skygge med mintsmag
og slet ikke som
en våd solsort

.

like the tree

som træet

.

like the bell

som klokken

.

deep in the pineal gland a keyhole to look through

dybt inde i koglekirtlen et nøglehul at kigge igennem

.

for the moment above the seat of a chair

i øjeblikket over et stolesæde

.

and blind

og blind

.

something in the third eye like pollen or grief

noget i det tredje øje som pollen eller sorg

.

and a vague memory
of having had wings

once

og en svag erindring
om at ha’ haft vinger

engang

.

Wie schön leuchtet der Morgenstern as I could have said it
before I fried
the mackerel

Wie schön leuchtet das morgenstern som jeg ku’ ha’ sagt det
før jeg stegte
makrellen

.

and my fork went back in time

og min gaffel rejste tilbage i tiden

.

just like that

bare sådan

.

she said turning the nail in her leg

sagde hun mens hun drejede på sømmet i sit ben

.

and the lark in the nail unusably black

og lærken i sømmet ubrugelig sort

.

like the angel with the number 265

som engelen med nummeret 265

.

disturbed by expectation in the shape of a sparrow

forstyrret af forventning i form af en spurv

.

strong enough to push a train

stærk nok til at skubbe et tog

.

across a longitude or a fever vision

over en længdegrad eller et febersyn

.

sealed with boffo lalama kurts

forseglet med boffo lalama kurts

.

below blow ow be

under der und er

.

woleb wolb elo

rendu uder re

.

low

und

.

be

vær

.

l

n

.

annoyingly attached to itself like a sock in the ocean

irriterende forbundet til sig selv som en sok i havet

.

and mackerel skin

og makrelskind

.

Ich freue mich auf meinem Tod
peeling a carrot
North North-West

Ich freue mich auf meinem Tod
skrællende en gulerod
nord nord-vest

.

a storm named Knud

en storm kaldet Knud

.

short of breath

stakåndet

.

and without a skin

og uden skind

.

an dwi tho utas kin

o gudens kind

.

in the 21st century

i det 21nde århundrede

.

just like that and the ache’s gone

bare sådan og smerten er væk

.

must be the 21 pills full of dusk and doves

må være de 21 piller fuld af tusmørke og duer

.

from the dying vine

fra den døende klatrevin

.

when you discover things you think
it’s worth passing on
to your imaginary children

når du opdager ting som du
synes er værd at give videre
til dine fantasibørn

.

like the cat in the moon
the moon in the submarine
the submarine in your ear
your ear in the mackerel
the mackerel on the frying pan
the frying pan

somewhere

som katten i månen
månen i ubåden
ubåden i dit øre
dit øre i makrellen
makrellen på stegepanden
stegepanden

et eller andet sted

.

South of Norway

syd for Norge

.

where you put it

hvor du satte den

.

away

væk

.

like most things and people

som de fleste ting og mennesker

.

South of Noway Near

syd for Overhovedetikke Tæt På

.

and the joints in your fingers CLICK

og leddene i dine fingre KLIKKER

.

no way near the South

overhovedet ikke nær syden

.

on wya rean la S

ekki ræn hov la Süd

.

and the fog in my arms becomes almost human

og tågen i mine arme næsten bliver menneskelig

.

without

uden

.

talk

snak

.

and small sandals
(yes, I know, they have seen better days)

og små sandaler
(ja, jeg ved, at de har set bedre dage)

prose poems / prosadigte – Januar(y) 2020

It couldn’t be otherwise: a door painted onto a stone lead to a stony world with stony people. He’d stay in his chair counting the maladies of sound, painting with clear water on water and practise his crow caws. Just in case. Just in case.

Det kunne ikke være anderledes: en dør malet på en sten ledte til en stenet verden med stenede mennesker. Han blev siddende i sin stol og optalte lyds sygdomme, mens han malede med klart vand på klart vand og øvede sine kragelyde. Bare for en sikkerheds skyld. Bare for en sikkerheds skyld.

:

“When you fall out of time and start wondering about the nature of floorboards you become weightless”, she said. He wished to get into eggs, the egginess of eggs, the entelechy of egg, hens’ eggs, and began writing: “egg, egg, egg, eggeggegg etc.”. As spring arrived they were afloat in a sea of chickens.

”Når man falder ud af tiden og begynder at spekulere over gulvbrædders natur, bliver man vægtløs”, sagde hun. Han ønskede, at fokusere på æg, ægs æghed, ægs enteleki, hønseæg, og begyndte at skrive: ”æg, æg, æg, ægægæg etc.”. Da foråret kom, flød de på et hav af kyllinger.

:

“There’s a war going on in my big toe”, he said. “Which one?”, she asked. “The right one”. “That’ll be the battle of Jericho”, she said. He said nothing. He knew better. It was the Gallic Wars. He just knew it. He couldn’t hear trumpets.

”Der finder en krig sted i min storetå”, sagde han, ”Hvilken én?”, spurgte hun. ”Den højre”: ”Så er det slaget om Jeriko”, sagde hun. Han sagde ingenting. Han vidste bedre. Det var de galliske krige. Det var bare noget, han vidste. Han kunne ikke høre trompeter.

:

After finishing his daily “one hour of identifying with Tom Waits” exercise he moved the toaster back into his void ego and stared at a faintly yellow white wall. He imagined TW would do the same. He didn’t quite know how to stop that identifying exercise. He thought TW didn’t know that either.

Efter sin daglige ”en time hvor du identificerer dig med Tom Waits” øvelse, flyttede han brødristeren tilbage ind sit tomme ego og stirrede på en svagt gullig hvid væg. Han forestillede sig, at TW ville gøre det samme. Han vidste ikke rigtig hvordan han skulle afslutte identificeringsøvelsen. Det mente han, at heller ikke TW gjorde.

prose poems / prosadigte – Januar(y) 2017

It’s a skeleton of black ice close to a furnace. He places his hat in history after a bloody battle and peels an orange. Could be a Tuesday, but it’s Monday.

Det’ et skelet af sort is tæt på en ovn. Han lægger sin hat i historien efter et blodigt slag og skræller en appelsin. Ku’ være en tirsdag, men det er mandag.

:

Through the practical though awkward concept of time a tooth finds its way into the porridge. Surely a man is as much as what he is as what he isn’t. (Examples of plant sleep).

Gennem den praktiske men pinlige ide om tid finder en tand vej ned i grøden. Visseligen er en mand lige så meget det, han er som det, han ikke er. (Eksempler på plantesøvn).

:

Suddenly I find myself relating to questions that only concerns people on tv; and I don’t even know if they’re real: the questions, the people. Mindlessly I thread one raindrop after the other onto a piano string.

Pludselig opdager jeg, at jeg forholder mig til spørgsmål, der kun angår mennesker på tv; og jeg ved ikke engang, om de er virkelige: spørgsmålene, menneskene. Åndsfraværende tråder jeg den ene regndråbe efter den anden på en klaverstreng.

:

They come in and kick with their legs. Yes, with their legs. You didn’t need to say that; it’s obvious. Meanwhile there’s no sky, no birds, just rumours.

De kommer ind og sparker med deres ben. Ja, med deres ben. Du behøvede ikke sige det; det er indlysende. Imens er der ingen himmel, ingen fugle, kun rygter.

: