tiny stories / små historier

that Sunday he took off his hat and nothing changed

den søndag tog han sin hat af og intet forandredes

:

she tore out her hair and made the first page of a book about birds

hun rev sit hår ud og lavede den første side i en bog om fugle

:

I stepped on the moon in a puddle and broke a flag of space imperialism

jeg trådte på månen i en vandpyt og knækkede et rum-imperialistisk flag

:

that morning I sneezed and gave birth to a singing jelly-fish

den morgen nyste jeg og fødte en syngende vandmand

:

he shed his religion but neither the clouds the trees nor the bendy thingies you use for sealing bread bags seemed to notice

han smed sin religion fra sig men hverken skyerne træerne eller de bøjelige dimser man bruger til at lukke brødposer med syntes at lægge mærke til det

:

hoovering the hills I find a pink comb left by the ancient gnome that lives under ground

da jeg støvsuger bakkerne finder jeg en lyserød kam efterladt af den oldgamle dværg der lever under jorden

:

after a set of twin storms I check if The Dipper’s still there and line up my night pills

efter et sæt tvillingestorme tjekker jeg om Karlsvognen stadig er der og lægger mine nattepiller frem

:

this cigarillo’s supposedly from Sumatra my head’s where it usually is

denne her cigarillo er tilsyneladende fra Sumatra mit hoved er hvor det sædvanligvis er

:

that afternoon he intended to write but out came only foam eventually taken by the wind

den eftermiddag havde han i sinde at skrive, men ud kom kun skum, der sidenhen blev taget af vinden

:

it’s a book so heavy than when it falls it turns on all electric appliances in the house

det’ en bog så tung at når den falder tænder den for alle elektriske apparater i huset

:

”This is why I was born: to try to become someone I’m not.”
”Ah, you’re a good man.”

 

”Dette her er grunden til, at jeg blev født: for at forsøge at blive person, jeg ikke er.”
”Åh, du er et godt menneske.”

:

in that instant he became a post-modern man and knew nothing with any certainty

i det øjeblik blev han en post-moderne mand og vidste ikke noget med sikkerhed

:

a lot of the winter was gone but no snowmen hat yet appeared in public

en stor del af vinteren var gået og endnu havde ingen snemænd vist sig offentlig

:

here and there under the sun there are rooms of people talking to each other with a fixed and rudimentary vocabulary and knit look-alike sweaters from strawberry liquorice

her og der under solen er der værelser med mennesker der taler til hinanden med et fastsat og rudimentært ordforråd og strikker ens trøjer af jordbærlakrids

:

”That word is very close to the Danish word for slippers, but it means ‘tablets’.”
”They’re the ones over there, right?”

 

”Det ord er meget tæt på det danske ‘tøfler’, men det betyder ‘tabletter’.”
”Det er dem derovre, ikke?”

:

at night they carved out dogs from the shadows in their room, then they went out walking them around mosques

om natten skar de hunde ud af skyggerne i deres værelser, så gik de ud og luftede dem omkring moskeer

:

a journal came in the post today and when I opened the envelope 25 crying youngsters fell out.
I told them about trees and Bowie, swans and bunions and dried their eyes.

 

i dag kom et tidsskrift med posten, og da jeg åbnede kuverten fald 25 grædende unge mennesker ud. jeg fortalte dem om træer og Bowie, svaner og knyster og tørrede deres øjne.

:

I’m not faking it but I dress myself in madrake grimaces and act decent when you’re around wearing your black swan hat

jeg lader ikke som om, men jeg iklæder mig andrik-grimasser og opfører mig pænt, når vi er sammen, og du bærer din sorte svanehat

:

today as well I refrained from making my life into a dramatic fight and heroic succumbing to inevitabilities and so I was ignored by the eye in the wall

også i dag afstod jeg fra at gøre mit liv til en dramatisk kamp og heroisk bukken under for uundgåeligheder, og således blev jeg overset af øjet i væggen

:

he spend his youth bashing as many notes as he could out of his guitar then he got a white suit and went out to get some chili. there’s still not a tower named after him

han tilbragte sin ungdom med at slå så mange toner ud af sin guitar, som han kunne, så fik sig et hvidt jakkesæt og gik ud for at få noget chili. der er stadig ikke noget tårn opkaldt efter ham

:

every midnight she threw out camel parts from the 5th floor. at first we thought it was nappies, but were relieved when it turned out it wasn’t. those borne in the desert aren’t good with stairs.

hver midnat kastede hun kamel-dele ud fra 5te sal. først troede vi, det var bleer, men var lettede da det viste sig, at det ikke forholdt sig sådan. dem, der er født i ørkenen har det ikke så godt med trapper.

file dated 14.01 2015