filmbun

»The world is ruled by cast-iron laws, and it’s insufferably boring«
»Umbrella?«

three crows …
enough
for a murder?

:

»Verden styres af jernfaste love, og det er ubærligt kedeligt«

tre krager …
nok
til en flok?

 

:::

 

»Right here, on the brink of the Apocalypse, a miracle!«
»You seen me specs?«

falling and not falling
rain
tree
crow

:

»Lige her, på tærsklen til Dommedag, et mirakel!«
»Har du set mine briller?«

faldende og ikke faldeende
regn
træ
krage

filmbun

“I’m an accountant. Running from the police is not in my nature”

lunar eclipse (partial)
would that work
for a new moon too?

:

“Jeg er bogholder. At stikke af fra politiet ligger ikke i min natur”

måneformørkelse (delvis)
ville det også virke
for nymånen?

 

:::

 

“Is it a male dog?”
“No, it’s castrated”

even if you say it in Chinese
Monday is
Monday

:

“Er det en hanhund?”
“Nej, den er kastreret”

selvom du si’r det på kinesisk
er mandag
mandag

file date 08.08 2017

LDR – haibun

LDR

You know it’s taking a sinister turn when Lana Del Rey pops up and sings Video Games and you have to get out of that tunnel of thick carpets leading down into a city that far beyond any star’s light is drowning in its own garbage and twisted image of itself and you find the Wormhole app on your phone and tap the option called “Just hurl me through the next one” and you end up in a pink nevereverland where no one sees each other but is swooning over candy-floss flamingos and honey fountains, licorice herons perpetually replicating their mirrored images and a wine gum sun bouncing up and and down on a giant’s bald head, a giant who from time to time will snatch a swoonie and eat him or her, when you check out her videos and see that she (LDR) too is a victim of the overall Hollywoodian faux beauty industry her features changing with botox and nips and tucks and you say to yourself: ‘well, she just wanna be loved too, or make money’ …

bit by bit
turning into a friend
rain

:

LDR

Du véd, at det er ved at blive dystert, når Lana Del Rey dukker op og synger Video Games, og du bliver nødt til at komme ud af den tunnel af tykke tæpper, der fører ned til by, som langt uden for en hvilken som helst stjernes lys, er ved at drukne i sit eget affald og forskruede billede af sig selv, og du finder Ormehuls-app’en på din telefon klikker på den mulighed, der siger ”Bare slyng mig gennem det næste”, og du havner i et lyserødt aldrigmereland, hvor ingen ser hinanden men dåner over candyfloss-flamingoer og honningspringvand, lakrids-hejrer der ustandseligt multiplicerer sine egne spejlinger og en vingummi-sol, der hopper og ned på en jættes skaldede hoved, en jætte som fra tid til anden snupper en dåner og æder ham eller hende, da du tjekker hendes videoer og ser, at også hun (LDR) er et offer for den overordnede Hollywoodske faux skønhedsindustri, hendes ansigtstræk forandrer sig på grund af botox og ansigtsløftninger og -rettelser, og du siger til dig selv: ’hun ønsker kun, at blive elsket, eller rig’ …

lidt efter lidt
bliver den en ven
regnen

file date 03.08 2017

The Weather / Vejret – haibun

and the weather comes the weather is heralded as the four riders and you should be cautious of the weather be a little or a lot afraid of the weather but it won’t stop its coming in all it’s elementary power and doesn’t care if you get wet close your windows and doors be afraid it’s the weather and you cannot reason with it it will do what it does regardless of what you think is acceptable the weather is deaf dumb and blind like an illness not even a wall will keep it away and when the weather roars it roars don’t look into its eyes it will hypnotise you and take you away or make you into weather to wind to clouds and rain thunder and lightning and flood be careful the weather comes they say and it’s bigger than you and you cannot do anything when it comes the weather and the air is thick the air is here there everywhere and it gets inside even when the windows and doors are closed and you got to be careful aware scared of the weather because the weather can do things you may not like or fill your cellar shoot off the covers of the sewers the heavy covers heavier than a man can lift in one go without tools it’s beyond control and that’s the worst you can’t do anything about its coming and causing mayhem or sunburns even the rain is too much at times it can take your house away or your family and your car and it’s worse than that not even Noah was afraid enough but he built a boat you cannot build a boat the weather won’t allow you or the forest won’t let you take the timber needed for one and if the rain doesn’t come as they said it would your boat would be stuck on dry land and you can’t get the animals but the weather is coming no matter what you do and you have to be afraid and cautious and lock yourself away if it’s not the weather it’s something far more worse like when God took away all the first born in Egypt in the dead of night and you cannot mark your house so the weather will pass you by and it’s not a matter of sin or virtue the weather is a beast and it’s coming and you can nothing and it roars and it howls and it falls and it rushes and shakes things and trees and umbrellas and houses close your windows and doors and eyes and let the weather pass do not look into its eyes it will take you away

loosing her identity structure
she calls herself mum
when she talks to her dog

:

og vejret kommer vejret varsles som de fire ryttere og du skal være forsigtig med vejret være lidt eller meget bange for vejret men det vil ikke stoppe dets kommer i al sin elementære magt og er ligeglad hvis du bliver våd luk dine vinduer og døre vær bange det er vejret og du kan ikke ræsonnere med det det vil gøre hvad det gør uanset hvad du synes er acceptabelt vejret er døvt dumt og blindt som en sygdom ikke engang en mur vil holde det væk og når vejret brøler brøler det se det ikke i øjnene det vil hypnotisere dig og tage dig væk eller gøre dig til vejr til vind til skyer og regn torden og lyn og oversvømmelse vær forsigtig vejret kommer siger de og det er større end dig og du kan ikke gøre noget når vejret kommer og luften er tyk luften er her overalt og den kommer ind selvom vinduerne og dørene lukkes og du skal være forsigtig med og bange for vejret fordi vejret kan gøre ting du måske kan ikke lide eller fylde din kælder skyde kloakdækslerne af de tunge dæksler tungere end en mand kan løfte på en gang uden værktøj det er ude af kontrol og det er det værste du kan ikke gøre noget ved at det kommer og forårsager kaos eller solskoldning selvom regnen er for meget til tider kan det tage dit hus væk eller din familie og din bil og det der er værre og ikke engang Noah var bange nok men han byggede en båd du kan ikke bygge en båd vejret vil ikke tillade det eller skoven vil ikke lade dig tage det træ der er nødvendigt og hvis regnen ikke kommer som de sagde ville din båd sidde fast på tørt land og du ikke kan få fat i dyrene men vejret kommer uanset hvad du gør og du har bare at være bange og forsigtig og låse dig væk hvis det ikke er vejret er det noget og langt værre som da Gud tog alle de førstefødte i Egypten i nattens mulm og mørke og du kan ikke markere dit hus så vejret vil passere forbi dig og det er Ikke et spørgsmål om synd eller dyd vejret er et dyr og det kommer og du kan ikke noget og det brøler og det hyler og det falder og det rutsjer og ryster ting og træer og paraplyer og huse lukker dine vinduer og døre og øjne og lad vejret passere ikke se i øjnene det vil tage dig væk

smuldrende identitetsstruktur
hun kalder sig selv mor
når hun taler til sin hund

Sofa Talk / Sofasnak – haibun

Sofa Talk

“We should go out”, I said to my sofa, “out and about and pretend to be alive, do something that modern people do or at least get some fresh air”.
“You’re right”, my sofa replied and yawned so deep I fell into its mouth and got stuck in its belly.
“Ooops! Sorry mate”.
“Now I can’t move! I’m stuck!”
“And I’m too full. “Don’t go into the world on full stomach”, as the pamphlet said. Or was that “into the water”?
“That rule is no longer valid”.
“It isn’t? I can’t however get out of the door while you’re in there. We have to way till you have passed through my guts”.
“You have guts?”.
“See for yourself and be amazed”.
“I can’t. It’s pitch black in here”.
“You lost a lighter a week ago. It’s in there somewhere. Just feel around for it”.
“O.k.”.

30 meters from the church
I notice
it’s sleeping

“We should do this more often”.
“Not go out?”
“Yup”.

:

Sofasnak

»Vi sku’ ta’ og gå ud en tur«, sagde jeg til min sofa, »ud og foretage os noget, lade som om, vi er i live og foretage os noget som moderne mennesker gør eller i det mindste få noget frisk luft«.
»Du har ret«, svarede min sofa og gabte så dybt, at jeg faldt ned i dens mund og sad fast i dens mave.
»Ups! Undskyld, kammerat«.
»Nu kan jeg ikke bevæge mig! Jeg sidder fast!«
»Og jeg er alt for fuld og mæt. »Gå ikke ud i verden på en fuld mave«, som der stod i folderen. Eller var det »ikke ud i vandet«?«
»Den regel gælder ikke mere«.
»Gør den ikke? Jeg kan ikke desto mindre ikke komme ud af døren, mens du er derinde. Vi må vente, til du har passeret gennem mine tarme«.
»Har du tarme?«.
»Se selv efter og bliv forundret«.
»Det kan jeg ikke. Der er kulsort herinde«.
»Du tabte en lighter for en uges tid siden. Den er derinde et eller andet sted. Bare føl dig for«.
»O.k.«.

30 meter fra kirken
bemærker jeg
den sover

»Vi sku’ gøre det her noget oftere«.
»Ikke gå ud?«.
»Jepper«.

file date: 25.07 2017

Doyle – haibun

Doyle

It’s the hands and the rain in the hands. The rain has many voices, they’re hushed by the hands. The hands are silent but warm the voices of the rain speaking in tongues or just telling every story at once before it turns to reflective puddles and gutter streams. Gutter streams speak too, but differently. Puddles are silent. They stare back at you. The hands can speak too. Mostly you just don’t know what they will do.

 

always
below
the bulb

flies

 

Books can be silent. Book are not rain and you just don’t know what they will do.

 

zig-zagging
till death
flies

 

Gutters simply are. Needed and disgusted. “He will end up in the gutter”. Doyle died in the gutter they say but no witnesses are left to verify it. (You could make a business of that, travelling with a “I Watched Doyle Die in the Gutter” show. That would finish off your cash problem). 90% of the time you’ll know exactly what a gutter will do. The last 10% is for the unexpected.

 

probably
as countless
as the stars

flies

:

Doyle

Det er hænderne og regnen i hænderne. Regnen har mange stemmer, de dæmpes af hænderne. Hænderne er stille men varmer regnens stemmer, regnen der taler i tunger eller som blot fortæller alle historier på én gang før den bliver til reflekterende pytter eller rendestensstrømme. Rendestensstrømme taler også, men på en anden måde. De kigger tilbage på dig. Hænderne kan også tale. For det meste véd man ikke, hvad de vil gøre.

 

altid
under
pæren

fluer

 

Bøger kan være stille. Bøger er ikke regn og du véd simpelthen ikke, hvad de kan finde på.

 

zig-zagger
til døden
fluer

 

Rendestene er, simpelthen. Nødvendige og foragtede. »Han ender op i rendestenen«. Doyle døde i rendestenen, men der er ingen vidner tilbage til at bekræfte det. (Man ku’ en forretning ud af det, rejse med det »Jeg så Doyle dø i rendestenen« show. Det ku’ gøre en ende på dit pengeproblem). 90% af tiden véd man præcis, hvad rendestenen gør. De sidste 10% er til det uventede.

 

sikkert
så talrige
som stjernerne

fluer

file date 24.07 2017

Miles and Trane and … / Miles og Trane og …

Miles and Trane and the Birds

On the landing of the outside stairs that lead to my flat I sit with a cigar, a triple espresso and Miles and Trane just loud enough to reach me from the stereo in the living room and watch swallows and swifts hunt still lower as the evening approaches, robins come and go from a thicket, pigeons descend to pick what they pick from the grass, crows not giving a damn and a well fed red cat trying to be invisible behind some dandelions. The swifts act like a gang of screaming bikers as they tear through the air high and low in threes, fours, fives seemingly sure they won’t fly into a house or a car or a tree and at the same time there’s the sound of geese honking away on a nearby field and I say to myself: “Well, I still prefer Miles and Trane”

slowly succumbing to it
the light
of
just
being

:

Miles og Trane og fuglene

På afsatsen hvor den udendørs trappe, der leder op til min lejlighed ender, sidder jeg med en cigar, en tredobbelt espresso og Miles og Trane på stereoanlægget i stuen lige højt nok til at nå mig og ser svaler og mursejlere jage stadigt lavere som aftenen nærmer sig, rødkælke der kommer og går fra og til buskadset, duer der lander og pikker det op, duer nu pikker op, krager der synes komplet ligeglade og en velnæret rød kat, der prøver at gøre sig usynlig bag nogle mælkebøtter. Mursejlerne opfører sig som en flok skrigende rockere som de skærer sig vej gennem luften højt oppe og langt nede tre, fire eller fem ad gangen og synes sikre på, at de ikke vil ramme et hus eller en bil eller et træ, og på samme tid er der lyden af gæs, der knævrer læs på en mark nær ved, og jeg siger til mig selv: Mh, jeg foretrækker stadig Miles og Trane”

bukker langsomt under for det
lyset
ved
blot
at være

One of Them Insects / Et af de der insekter – haibun

One of Them Insects

”There’s one of them little insects that fly in circles like on speed and drop dead in your coffee. What are they called?”
”Little insects that fly in circles like on speed and drop dead in your coffee”
”That figures”

the man who talks so very loud
fills the backstreet
with words

:

Et af de der insekter

“Der er et af de dér små insekter, der hvirvler rund i cirkler som om de var på speed for så at falde døde ned i din kaffe. Hvad hedder de egentlig?”
“Små insekter, der hvirvler rund i cirkler som om de var på speed for så at falde døde ned i din kaffe”
Selvfølgelig”

manden der taler så vældig højt
fylder gyden
med ord

Moonlight / Månelys – haibun

Moonlight

I kid you not! Those freezing stars are hot as hell!” The God of Lesser Winds sits on the memorial stone for the village’s fallen of the latest war and stares into space.
And I have learned to play the harmonica”, says my shadow and blows the first notes of Strangers in the Night.
Well, that’s sort of fitting”, says The God and lights up a cheroot.

I feel sort of left out and the snow looks very blue tonight. The two of them head off to one of the bronze age burial mounds, that one where the Oak King lives.

for all the persistence of man a 51 pcs. card deck

Gosh, I love the way the moonlight goes right through you”, says my shadow to The God of the Lesser Winds and sounds oddly camp.
Thanks. Likewise, darling, likewise”.

from choas to cosmos
I put a cup
around the coffee

:

Månelys

Det’ ikke engang løgn! De dér frysende stjerner er helvedes varme!” De Mindre Vindes Gud sidder på mindesmærke-stenen for de lokale, der faldt i den seneste krig og stirrer ud i rummet.
Og jeg har lært at spille på mundharpe”, siger min skygger og blæser de første toner af Strangers in the Night.
Ah, hvor passende”, siger Guden og tænder en cerut.

Jeg føler mig en smule udenfor og sneen ser meget blå ud i nat. De to trasker af mod een af gravhøjene, den dér hvor Egekongen bor.

for al menneskets vedholdenhed en kortspil med 51 kort

Øj, jeg er vild med den måde, som månelyset går lige igennem dig på”, siger min skygge til De Mindre Vindes Gud underligt bøsset.
Tak. Osse mig, skatter, osse mig”.

 

fra kaos til kosmos
jeg placerer en kop
omkring kaffen

file date 15.01 2016

The Girl from Ipanema – haibun

The Girl from Ipanema

[A wood pigeon coos]
Listen!”
Yes, it’s a wood pigeon and so what?”
I’m sure Jobim got the idea for The Girl from Ipanema from listen to a wood pigeon”
[Listening with concentration]
Naw, I can’t hear it”
Yes, just listen. It’s the same structure of notes. Jobim just started his melody one note later than the pigeon starts his … or hers”
[Listening again]
Yes, now I see what you mean, but I’m not convinced. Do they have wood pigeons in Brazil? And if they do, do they sound the same?”
They must have. Where would Jobim get his tune from if they don’t?”
[Listening some more]
How long has that pigeon been there?”
Three days or so”
That doesn’t sound right. Pigeons don’t sit still for that long”
This one does. You can bet on it”
What have you done? Put glue on the branches?”
Yes”
You’re mad!”
I was lonely”

                     tension headache
                     I ask my shadow
                     to walk softly

:

The Girl from Ipanema

[Lyden af en skovdue]
Lyt!”
Ja, det er en skovdue og hvad så?”
Jeg er sikker på, at Jobim fik ideen til The Girl from Ipanema ved at lytte til en skovdue”
[Lytter koncentreret]
Nej, det kan jeg ikke høre”
Jo, hør nu efter. Det er samme tonestruktur. Jobim begyndte bare sin melodi en tone efter, at skovduen starter sin”
[Lytter igen]
Jo, nu kan jeg godt se, hvad du mener, men jeg er ikke overbevist. Er der overhovedet skovduer i Brasilien? Og hvis der er, lyder de så på samme måde?”
Det de gøre. Hvorfra sku’ Jobim ellers få sin melodi fra?”
[Lytter lidt mere]
Hvor længe har duen været der?”
En tre dages tid deromkring”
Det lyder ikke rigtigt. Duer sidder ikke stille så længe”
Denne her gør. Det kan du være sikker på”
Hvad har du gjort? Puttet lim på grenene?”
Ja”
Du’ gal!”
Jeg var ensom”

                     spændingshovedpine
                     jeg beder min skygge
                    gå stille