A list / En liste

12 Ways To Cover a Head in Winter

1. but it’s too cold for flies

2. she walks towards the church as if she means it

3. no, we don’t have a diver called Francisco

4. you can turn over the soil

5. I couldn’t say whether it’s a stream or a bird

6. he keeps insisting it’s his own hand

7. check the bread for waterfalls

8. a head for as long as you like it

9. then you pass a village and hear there’s no shops there

10. cadmium yellow (dark)

11. (remember to call the dentist and the Ear-born Hunters)

12. every 2nd hour as prescribed and gently

.

12 måder at tildække et hoved om vinteren

1. men det er for koldt for fluer

2. hun går mod kirken som om hun mener det

3. nej, vi har ikke en dykker, der hedder Francisco

4. du kan vende jorden

5. jeg skal ikke kunne sige, om det er en strøm eller en fugl

6. han inisterer vedholdende på, at det er hans egen hånd

7. tjek brødet for vandfald

8. en hoved så længe du vil ha’ det

9. så kører du forbi en landsby og hører, at der ingen butikker er

10. cadmiumgul (mørk)

11. (husk at ringe til tandlægen og de Ørefødte Jægere)

12. hver anden time som foreskrevet og blidt

file date: 04.01 2018

Red Ball / Rød bold

Red Ball

a red
ball

bounces
across
a street

in
November

.

a red
ball

punctures
the grey

of
a November
drizzle

just
before
the early
dusk

.

a red
ball

reminds
us

of
the future

.

a red
ball

starts
a karaoke

and
we sing

asphalt
car
curb
pavement
yellow leaf
disposed face mask
flattened soda can

and

car
curb
and pavement
again

and we
are children

for
a while

.

a red
ball

a red
ball

a red
ball

lest
we forget

.

Rød bold

en rød
bold

hopper
over
en gade

i
november

.

en rød
bold

punkterer
en novemberdags
støvregn

lige
før
det tidlige
tusmørke

.

en rød
bold

minder
os

om
fremtiden

.

en rød
bold

starter
en karaoke

og
vi synger

asfalt
bil
kantsten
fortov
gult blad
henkastet ansigtsmaske
fladtrådt sodavandsdåse

og

bil
kantsten
og fortov
igen

og vi
er børn

for
en stund

.

en rød
bold

en rød
bold

en rød
bold

så vi
ikke glemmer

November 2020-1

you turn and turn
a coin between
your fingers
without looking

while the rain falls
while the rain falls

and without looking
you see a summer’s wheat field

behind the rain
behind the dark
November rain

and a narrow path
leading to the next November

full of dark
and rain

but in the meantime
– before the next November comes
its heavy coat nailing you to your place –
you will drink butterfly wine with dry lips
and fill
your hat with swallows’ flight
while The Bright One
sits at your right hand side
in silence

like now

.

du vender og drejer
en mønt mellem
dine fingre
uden at kigge

mens regnen falder
mens regnen falder

og uden at kigge
ser du en sommerhvedemark

bag regnen
bag den mørke
novemberregn

og en smal sti
der leder til næste november

fuld af mørke
og regn

men i mellemtiden
– før den næste november kommer
og dens tunge frakke nagler dig til dit sted –
vil du drikke sommerfuglevin med tørre læber
og fylde
din hat med svalers flugt
mens Den Lysende
sidder ved din højre side
i stilhed

som nu

November 2020

and
the short

November
day

wasn’t
filled

with
swans

or
robins

or
soft
words

spoken

in
the rain
wet
street

no
one

lifted
their
eyes

to smile

or
to look

for
the sun

asking
where
it was

their
mouths
hidden

by
protective
masks

and
necks
bent

in
the howling
wind

no
one

no
one

.

og
den korte

novemberdag

var
ikke
fuld

af
svaner

eller
rødkælke

eller
nænsomme
ord

talte


den regn
våde
gade

ingen

løftede
sine
øjne

for
at smile

eller
for
at kigge

spørgende

efter
solen

deres
munde
skjult

af
ansigtsmasker

og
nakker
bøjede

i
den hylende
vind

ingen

ingen

the sea repeats / havet gentager

the sea
repeats

the sea
repeats

the sea
repeats

star
waves

star
waves

star
waves

the sea
repeats

star
waves

and
the mother
dream

kneels

by
orphaned
birds

.

the stars
repeat

the stars
repeat

the stars
repeat

the orphaned
birds

the orphaned
birds

the orphaned
birds

caught
within

the mother
mirror

.

the mother
village

kneels

the mother
village

kneels

for
the orphaned
birds

caught
in
the mirror

the mirror
that runs

with
rain

.

havet
gentager

havet
gentager

havet
gentager

stjerne
bølger

stjerne
bølger

stjerne
bølger

have
gentager

stjerne
bølger

og
moder
drømmen

knæler

ved
forældreløse
fugle
.
stjernerne
gentager

stjernerne
gentager

stjernerne
gentager

de forældreløse
fugle

de forældreløse
fugle

de forældreløse
fugle

fanget
inde i

moder
spejlet

.

moder
landsbyen

knæler

moder
landsbyen

knæler

for
de forældreløse
fugle

fanget
i
spejlet

spejlet
der
løber

af
regn

.

6’er 08.11.20

faced with eternity you peel a reluctant clementine

what part of the laundry tour isn’t prayer?

using only consonants geese head towards the wetlands

the grassy you could be an asana

in an early sundown you discover the bells in your joints

sleep only to fall lying down

.

stillet overfor evigheden piller du en modstræbende klementin

hvilken del af vasketuren er ikke bøn?

med lutter konsonanter styrer gæs mod vådområderne

dit græsagtige selv kunne være en asana

i en tidlig solnedgang opdager du klokkerne i dine led

sov kun for at falde i liggende stilling

6 stories/6 historier

the darkness she saw in her daughter didn’t register as a raven

.

“I don’t think you should read this”, she said handing him bunch of papers with children’s drawings of faces on them

.

he saw her as a wounded deer and offered her a watchtower

.

a week after being smoked the cigar stump went into the stove to Händel’s Music for the Fireworks

.

so little of it is true and even less when you look at it through a jar of raspberry jam

.

“sometimes”, she said “the essence of the palaver is a hat”

mørket hun så i sin datter opfattede hun ikke som en ravn

.

”jeg synes ikke, Du skulle læse dette her”, sagde hun og rakte ham et bundt papirer med børnetegninger af ansigter

.

han så hende som et såret dyr og tilbød hende et vagttårn

.

en uge efter at være blevet røget ryger cigarstumpen i brændeovnen til Händels Music for the Fireworks

.

så lidt af det er sandt og endnu mindre hvis man betragter det gennem et glas hindbærmarmelade

.

”nogle gange”, sagde hun ”er kernen i palaveren en hat”

Patience/Tålmodighed

patience

with
the leaf

about
to drop

patience

with
the drop
of rain

hanging

on
the edge
of
the leaf

about
to drop

patience

with
the man

trying

to cross
the street

patience

with
the street

constipated
with cars

patience

with
the effervescent

tablets

trying
to blend
in

with
water

patience

with
the wind

running
around

restless

patience

with
the tobacconist

watching
a Pakistani
soap

handing
me
the wrong
tobacco

.

tålmodighed

med
bladet

der
er ved
at falde

tålmodighed

med
regndråben

der hænger


kanten
af bladet

der
er ved
at falde

tålmodighed

med
manden

der forsøger

at krydse
gaden

tålmodighed

med
gaden

forstoppet
af biler

tålmodighed

med
brusetabletterne

der
forsøger

at
blive
eet

med
vandet

tålmodighed

med tobakshandleren

der ser
en pakistansk
soap

og
rækker
mig
den forkerte
tobak

little tree / lille træ

halfway up the hill
there’s a tree dreaming
of becoming a cloud

like those
sailing away
in the blue
September sky

in a wind going North
to where the mountains
wear white hats

its roots itching
to leave the soil

its leaves eager
to become ten thousand wings

its branches stretching
for the bottomless blue

unending
unending

“What are you standing there for?”
asked a little cloud
“Why don’t you come with us?
We’re going to Norway
to the land of rugged hills
and long tales.”

”I wish I could”
said the tree
“but I must stay here
if I want to or not.”

“Why?” asked the cloud.
“Because I’m a tree.”

.

halvvejs oppe ad højen
et træ der drømmer
om at blive en sky

som dem
der sejler væk
på den blå
septemberhimmel

for en vind der går nordpå
til dér hvor bjergene
bærer hvide hatte

dets rødder ivrige
efter at forlade jorden

dets blade opsatte på
at blive titusinde vinger

dets grene strækkende sig mod
det bundløse blå

uendeligt
uendeligt

”Hvorfor står du dér?”
spurgte en lille sky
”Hvorfor kommer Du ikke med os?
Vi er på vej til Norge
landet med de barske høje
og lange historier.”

”Jeg ville ønske, at jeg kunne”
sagde træet
”men jeg må blive her
om jeg vil eller ej.”

”Hvorfor?” spurgte skyen.
”Fordi jeg er et træ.”