seq. 27-12-18

bursting with darkness incomprehensible light

a faint calling flooding the desert of lost eyes

no one’s not here finding the ladder in the book

butterflies of grief filling the cave of wind

and then you see you’re a dog too watching The Frozen Ones

wipe that face from the mirror and see the nail

.

bristefærdig af mørke ubegribeligt lys

en fjern kalden fylder de fortabte øjnes ørken

ingen er her ikke til at finde stigen i bogen

sorgens sommerfugle fylder vindens hule

og så ser du at du også er en hund der betragter De Frosne

tør det ansigt af spejlet og se sømmet

winter solstice / vintersolhverv

winter solstice

dad calls to say that time’s at a standstill. the length of the day has neither increased nor decreased. 0.00 +/- he says. he reads a newspaper so he must know.

birth of light uncreated to a cave of wind

.

vinersolhverv

far ringer for at sige, at tiden står stille. dagens længde er hverken tiltaget eller aftaget. 0.00 +/- siger han. han læser aviser, så han må vide det.

fødsel af det uskabte lys til en hule af vind

poem / digt – 16.12 -18

why do we sleep?

I see the question on the web
I see the the opposite question
forming the in the fog
that’s my mind

why don’t we when we need to
or think we need to?

don’t what? I ask next
and my eyes catch glimpse of a crossword
I was doing
– am doing –
and I have to look up
the name of a river

just because it only has
a two letter name
doesn’t mean
you can’t drown in it

.

hvorfor sover vi?
jeg ser spørgsmålet på nettet
jeg ser modspørgsmålet
tage form i tågen
der er mit sind

hvorfor gør vi det ikke
når vi har brug for det?

gør hvad? spørger jeg så
og mine øjne fanger et glimt af den krydsogtværs
jeg var i gang med
– er i gang med –
og jeg bliver nødt til at slå
navnet på en flod op

blot fordi den kun har
et navn på to bogstaver
betyder det ikke
at man ikke kan drukne i den

6 one-line stories / 6 en-linje-historier

cut 7 gulls from the clouds and built a bridge of the Polar wind

took every vowel out of psalm 130 and creaked my way through the remains of the day

whistled for my shadow it came in the shape of water

stood on a chair to see the sun and grasses and trees return to my head

slept with rose water on my eyes to curve its scent

at vespers I read aloud from The Book of Stars for a dying vine

.

skar 7 måger ud af skyerne og byggede en bro af polarvinden

tog alle vokaler ud af salme 130 og knirkede mig vej gennem resten af dagen

fløjtede efter min skygge den kom i vandets form

stop på en stol for at se solen og græsser og træer vende hjem til mit hoved

sov med rosenvand på på øjnene for at bøje dets duft

ved aftenbønnen læste jeg højt af Bogen of Stjerner for en døende klatrevin

.