Songbows / Sangbuer (extended/udvidet)

the white wall I cannot not any longer avoid

den hvide væg jeg ikke længere ikke kan undgå

:

sleep as if it’s a bridge

sove som om det’ en bro

:

watching them turn psalms and the talking dead

ser på de vender salmer og de talende døde

:

songbows to write a face on lead curtains

sangbuer for at skrive et ansigt på blygardiner

:

just enough
grass to carry
me

akkurat nok
græs til at bære
mig

:

ships of the common remembering and beaching

skibe af den fælles hukommelse og stranding

:

leafwhispering your wounds become doors and you leave you enter

løvhviskende blirver sår til døre og du går ud går ind

:

a measure of my might: nighwhales

et mål af min styrke: nathvaler

:

every 2 is a swan marking space

ethvert 2 er en svane der angiver rum

:

red velvetmemory a chair that once held your stream’s birth

rød plydserindring en stold der engang hold din bæks fødsels

:

lightgland
lyskirtel

:

make room for a lake if it takes a nighttime of days

gør plads til en sø hvis det tager en nattetid af dage

:

from father to son the sleepmumblings of crows

fra far til søn kragers søvnmumleri

:

shadow you inherit hits a stone

skyggen du arver rammer en sten

:

the fog of the village I don’t fit into

landsbyens tåge jeg ikke passer ind i

:

dusk and you turn

tusmørke og du vender

:

fool’s gold of the sun you planted but you’re blinded

narreguld fra solen du plantede men du er blændet

:

the sound of the rain and you talk

lyden af regnen og du taler

:

for the burden of I feel a duck resting on water

for byrden af jeg føler en and hviler på vand

:

sleeping on what you saw through

sover på det du så igennem

:

a national conscience the shape of a sparrow

en national samvittighed i form af en spurv

 

A Majestic Cold / En majestætisk forkølelse

A Majestic Cold

The Majestic Medicus, Master of the Elementary Elements, Alchemist Superior Dr. Alfred Schuster was disappointed that for all his insights into the workings of God’s nature (not the nature of God which remains ad infinitum beyond the reach of man’s mind and eyes – another disappointment) he couldn’t get over his head cold which frankly just as well could be called a chest cold, a finger cold, a lower back cold as all these – and more – areas of his corpus also seemed full of mucus and aches and brewed a pot of chamomile tea just as the simple folks in the chamomile fields would do it. No shiny mercury, no powder of unicorns’ horn, no distilled light from the North Star … just a handful of dried flowers and boiling water. How common.

“But”, he said to himself, “this just shows that I am an ordinary human being not better or worse than anybody else – except maybe for that wretched Morgenstein” (who claimed to have put life into a stone, which turned out to be a bug-infested potato and thus had – if only for a few weeks – challenged Schuster’s position as Magicus Grande) “and perhaps Pferdfeld”, he thought and spat out the window to spread his germs seeing the wind was right to carry them into Pferdfeld’s chambers, though he couldn’t quite remember what Pferdfeld had done to him; he just didn’t like the way his nose seemed to constantly point to his (Pferdfeld’s) manhood as if to suggest “Mine is bigger than yours”. “Now, I will let this illness be a lesson in humility”, he said to himself and wrote an edict which gave all week days new names except Wednesday – Wednesdays were bongo days and he didn’t want to do without that weekly day of drumming; “As long as you play the bongos you cannot make wars”, he said when he instigated that World Peace Day Law aeons ago … and he felt that he had accomplished a wee bit that day.

All in all it was a slow day in Dr. Schuster’s life and head. For a moment he thought about making it a law that everyone should walk like under water so he could keep up, but saw it would include his servants too and at some point he would run out of chamomile flowers and someone had to bring him new ones. He coughed and dreamed of snot free days.

with a little engineering a Kleenex tree

.

 

En majestætisk forkølelse

Den Majestætiske Medicus, Mesteren af de Elementære Elementer, Den Højeste Alkymist Dr. Alfred Schuster var skuffet over, at han for al sin indsigt i hvordan Guds natur (ikke naturen af Gud, som ad infinitum ligger hinsides menneskets hjerne og øjne – endnu en skuffelse) ikke kunne komme over sin forkølelse, som sad i hovedet, i brystet, i fingrene, det nedre af ryggen og mange andre steder i hans corpus og fyldte dem med slim og smerter og brygge (endnu) en pot kamillete på samme måde som de almindelige mennesker, der boede i kamillemarkerne, ville gøre det. Intet skinnende kviksølv, intet pulver af enhjørningens horn, intet destilleret lys fra Nordstjernen … kun en håndfuld tørrede blomster og kogende vand. Hvor almindeligt.

“Men”, sagde han til sig selv, “dette viser blot, at jeg er et almindelig menneske, ikke værre eller bedre end alle andre – måske bortset fra den nederdrægtige Morgenstein” (som havde hævdet at tiløre en sten liv, en sten der viste sig at være en kartoffel inficeret med insekter og således – dog kun for et par uger – havde udfordret Schusters position som Magicus Grande) “og måske Pferdfeld”, tænkte han og spyttede ud af vinduet for at sprede sine baciller idet vinden stod rigtigt til at bære dem ind i Pferdfelds værelser, selvom han ikke kunne huske, hvad Pferdfeld havde gjort ham; han brød sig blot ikke om, hvordan hans næse uophørligt pegede ned mod hans (Pferdfelds) manddom som for at sige “Min er større end din”. “Nuvel. Jeg vil lade denne sygdom være en lektie i ydmyghed”, sagde han til sig selv og nedskrev et edikt om, at nu skulle alle ugedagene hedde noget andet; på nær onsdag – onsdagene var bongo-dage og han ville ikke være foruden en dag med bongotrommetrommeri; “Så længe I spiller på trommer, kan I ikke lave krige”, som han havde sagt, dengang han startede “Verdensfredens Dag” for længe længe siden … og han syntes, at han dog havde udrettet en lille bitte smule den dag.

Alt i alt var det en langsom dag i Dr. Schusters liv og hoved. Et øjeblik overvejede han at lave en lov, der sagde, at alle mennesker skulle bevæge sig som under vand, så han kunne følge med, men indså at det også ville gælde hans tjenere, og at han på et tidspunkt ville løbe tør for kamilleblomster og nogen skulle jo bringe ham nye, når han havde brugt dem han havde. Han hostede og drømte om snotfrie dage.

med et smule håndelag et Kleenextræ

ku 22.09 2017

socks and dead insects build up autumn

sokker og døde insekter bygger efteråret

:

not playing chess as part of the backdrop

ikke at spille skak som en del af baggrunden

:

a virus smaller than a stamp unfamiliar with earthquakes

en virus mindre end et frimærke ikke vant til jordskælv

:

Greek meatloaf enigmatically silent

græsk farsbrød tiltrækkende stille

:

the runaround of the same black hole rabbit

en omkringløben af den samme sorthulskanin

:

for the celebration of feet: loss

for at fejre fødder: tab

:

dusk
a
stand-in

tusmørke
en
stand-in

:

de-treed still an island still a hill

aftræet stadig en ø stadig en høj

:

wall to wall threats and the air’s empty

væg til væg trusler luften er tom

:

all pears
rot

this year

alle pærer
rådner

i år

:

orange light just to single out the chair

orange lys for at isolere stolen

:

again you exchange one with the other and get nowhere

igen skifter du den ene ud med den anden og kommer ingen vegne

:

half the other world is fish as it is

halvdelen af den anden verden er fisk som den er

:

you get a new one and nothing

du får en ny og så ingenting

:

it’s a church in broad daylight

det’ en kirke i fuldt dagslys

:

rain
an immediate effect
and friend

regn
en umiddelbar effekt
og ven

:

with each new generation a mirror for swallows

med hver ny generation et spejl for svaler

:

not nearly an apple

ikke næsten et æble

:

the obvious answer is a feeding spider

det indlysende svar er en edderkop der æder

:

land enough
for a mouth
for a lake

land nok
til en mund
til en sø

Head Cold / Forkølelse

not that it matters dry thunder

ikke at det betyder noget tør torden

:

hail the size of hail and I sneeze again

hagl på størrelse med hagl og jeg nyser igen

:

for as long as they last new tissues

så længe som de varer nye papirlommetørklæder

:

that taste of chamomile NOW you’re sick

den smag af kamille NU er du syg

:

coldwarmcold Byrd’s Lulla Lullabye and Tallis’ death

koldvarmkold Byrds Lulla Lullabye og Tallises død

:

menthol vapors then Jesu Bleibet Meine Freude

mentoldampe så Jesu Bleibet Meine Freude

:

sinuses something like deep skull caves with monsters and fish

bihuler noget i retning af dybskalshuler med monstre og fisk

:

almost a shower the crows don’t mind

næsten en byge krager er ligeglade

:

a lost kitten somewhere or

en fortabt killing et sted eller

:

once a cheap dining table now mush

engang et billigt spisebord nu smulder

:

cough drops and I cough alone

hostebolsjer og jeg hoster alene

:

gingergarlicturmericfenugreekchili my sweat’s kinda spicy

ingefærhvidløgbukkehornchili min sved godt krydret

:

nothing works but you have something to do

intet virker men du har noget at foretage dig

:

probably mutating since Earth’s formation the common cold bug

har sikkert muterer siden Jorden blev til forkølelsesbacillen

:

tell the fat bloke an a-bomb won’t fix it head cold

fortæl den fede fyr en atombombe ikke kan fixe den forkølelsen

:

15 drop of mostly nothing. The vine still clings to the maple

15 dråber af mestendels ingenting. Vinen klynger sig stadig til ahorntræet

:

living litterature letters float around the pages of Kafka’s Country Doctor

levende litteratur bogstaver flyder rundt på siderne af Kafkas Landsbylæge

file date 17.09 2017

Blue Time / Blå tid

Blue Time or What Use is Poetry?

“Well, if you can’t dig a hole with it or unscrew the lid to your coffin it’s not useful”, said K. looking over my shoulder as I was writing a haiku of sorts (one that seemed uncomfortable being constrained within that narrow concept and was dying (a manner of speaking) to stretch its limbs and run amok and became this text).
“Perhaps it can do other things”, I tried. “Perhaps it can make time go by a little more unnoticed?”
“Like watching TV you mean?”
“Something like that”

entering fall I fall

“See, that’s the problem with you the “living” (he made the “ ” in the air with his fingers – or finger bones, to be correct). “You want time to go in a way that you don’t feel it and when your death comes you want more of it. Like: you don’t really know what you want till it’s gone. Why would it come to you when you really didn’t pay any attention to it while it was there? Time is not always a dog clinging to you no matter how badly you treat it”
“Ooh, I did pay attention to it and I still do”
“When exactly?”
“That time with the colonoscopy for instance; and when I’m at the dentist …”
“Nah, the colon thing doesn’t count. You were out of it. They drugged you”
“What about those times when I went through withdrawals and was being harassed by little blue men?”
“HA! As if that was scary. I bet they just went about their acrobatic metamorphosing like they normally do. They’re always like that. Did they turn into a whale, a ship, horrible birds etc. etc.?”
“Yes, how do you know that?”
“It’s their nature. They’re like clouds. They’re always there in between ‘worlds’, so to speak; between states of consciousness, but they’re really dumb as f*ck, pardon my Danish (this conversation took place in Danish, but I have translated it to get a little distance); they have a 4 neuron brain or something like that. They’re sort of the glue between spheres coming alive just for the fun of it. Just because it can. They’re just there doing what they do and having fun and ‘plop’ they go back again to be glue. You just got scared because you actually saw them”
“Are they Time?”
“Sorta”
“I’m not really sure I like Time …”
“No?”
“Definitely not Blue Time”

ignorant of Doomsday threats geese head for the other side of the lake

.

Blå tid eller Hvad nytte er poesi til?

“Altså. hvis du ikke kan grave et hul med det eller skrue låget af din kiste, er det ikke til nogen nytte”, sagde K. Han kiggede mig over skulderen, mens jeg skrev et slags haiku (ét der ikke syntes tilpas ved at være begrænset til det snævre koncept, og var ved at dø (det er bare sådan noget man siger) af utålmodighed efter at strække sine lemmer og gå amok og blev til denne tekst).
“Måske kan det gøre andre ting, forsøgte jeg. Måske kan det få tiden til at gå lidt mere ubemærket”
“Lissom at se fjernsyn mener Du?”
“Noget i den retning”

med en slåfejl har efteråret pludselig løvefald

“Ser du, det er problemet med jer ”levende” (igen lavede han de dér ” ” i luften med sine fingre – eller rettere: fingerknogler). I vil ha’, at tiden går på en måde, så I ikke mærker den, og når jeres død kommer vil I ha’ mere af den. Det er som: I véd ikke, hvad I har, indtil I ikke har det mere. Hvorfor sku’ den komme til jer, når I ikke rigtig lagde mærke til den, mens den var der? Tiden er ikke altid en hund, der klæber til dig uanset hvor dårligt, du behandler den”
“Uh, jeg har altid lagt mærke til tiden og gør det stadig”
“Hvornår præcist?”
“Den gang med koloskopien, for eksempel; og når jeg er hos tandlægen …”
“Næh du, kolo-tingen gælder ikke. Da var du helt væk, fordi de havde bedøvet dig”
“Hvad så med de gange jeg var til afgiftning og blev generet af små blå mænd?”
“HA! Som om det var noget, at være bange for. Jeg tør vædde på, at de blot undergik deres akrobatiske metamorfoser, som de altid gør. Forvandlede de sig til et skib, en hval, forfærdelige fugle o.s.v. o.s.v.?”
“Ja. Hvordan kan du vide dét?”
“Det er deres natur. De er som skyer. De gør bare det de gør og har det sjovt med det. De er altid dér mellem verdener, så at sige, mellem bevidsthedsstadier, men i virkeligheden er de fandens dumme. De har en hjerne med 4 neuroner eller noget i den retning. Det er ligesom om, at limen mellem sfærerne kommer til live bare for sjov. De gør blot, hvad de gør og har det sjovt med det og så ’plop’ går de tilbage til at være lim igen. Du blev kun bange, fordi du så dem”
“Er de Tiden?”
“På en måde
“Jeg tror ikke, at jeg kan lide Tiden”
Ikke?”
“I hvert fald ikke Blå Tid”

uvidende om dommedagstrusler flyver gæs mod søens anden bred

file dates 15th & 16th September 2017

Knocking Rain / Bankende regn

Knocking Rain

with all its thousands of fingers the rain knocks on every window but I won’t let it in I did once feeling sorry for it being out in the rain out in itself (which perhaps more correctly is in in itself; a rain going out of itself stretches the mind too much to imagine and I have a head cold and have no desire to stretch anything) and it stopped being itself and made a sorry mess of everything not having learned to hold a cup not being brought up in the art of conversation not listening just talking talking talking about itself and falling and how hard masonry is to fall on concrete even harder everything was wet so I’ll keep my cool keep the windows closed arrogant and heartless it may seem but as I said I have a head cold and have no mind to worsen that

still shorter days go go go

I left a bowl outside thinking it could get a hold of itself there a kind of bed for it or a chair but moss has settled there and it is no mind to move any time soon

yap yap yapping a puppy constantly feels ignored

.

Bankende regn

med alle sine tusinder af finger banker regnen på hvert eneste vindue men jeg vil ikke lukke den ind jeg gjorde det engang da jeg syntes det var synd for den at være ude i regnen ude i sig selv (hvilket måske mere korrekt er inde i sig selv; en regn der går ud af sig selv strækker forestillingsevnen for meget at forestille sig og jeg forkølet og har ikke til sinds at strække noget som helst) og da var den ikke længere sig selv og rodede alting til den havde ikke lært at holde på en kop den var ikke oplært i samtalens kunst den lyttede ikke talte talte talte kun om sig selv og det at falde og hvor hårde mursten er at falde på beton endnu hårdere og alt var vådt så jeg gør mig kold og holder vinduerne lukkede uanset hvor arrogant og hjerteløst det måtte synes men som sagt er jeg forkølet og har ikke til sinds at gøre det værre

stadig kortere går går går dagene

jeg har sat en skål ud og tænkte at den ku’ få hold på sig selv dér en slags seng til den eller en stol men mos har bosat sig i den og har tænkt sig at flytte lige med det samme

bjæf bjæf bjæffende en hvalp føler sig vedvarende overset