paired sentences/parrede sætninger

unconsciously you shut down the blueberry stream

pine fingers shape your face and take it away

.

ubevidst lukker du blåbærstrømmen ned

fyrrefingre former dit ansigt og fjerner det

.

but there’s so much music you don’t want to hear

you thought of trains and boats and planes when you took the garbage out

.

men der er så meget musik du ikke vil høre

du tænkte på toge og skibe og fly da gik ud med skraldet

.

no, we don’t talk about the eclipse

your pigeons say the same as my pigeons

.

nej, vi taler ikke om solformørkelsen

dine duer siger det samme som mine duer

.

the word walnut depends on the wind

I really would like to like Scarlatti’s harpsichord sonatas

.

ordet valdnød er afhængigt af vinden

jeg ville virkelig gerne kunne lide Scarlattis cembalosonater

.

it can use only its teeth to express itself

off in the distance dogs are barking chrysanthemums
.

den kan kun bruge sine tænder til at udtrykke sig

i det fjerne gør hunde krysantemummer

.

I didn’t walk into a wall today

they’re lauded for putting the brooks back

.

jeg gik ikke ind i en væg i dag

de roses for at lægge bækkene tilbage

.

you can’t always tell time from hunger

’the town is bursting with tourists’, she says watering the snapdragons

.

du kan ikke altid skelne tid fra sult

‘byen er sprængfuld af turister’, siger hun mens hun vander løvemundene

paired sentences/parrede sætninger 21.06.21

once yellow now green green green

a new spot of eczema not a sofa

.

engang gult nu grønt grønt grønt

en ny plet af eksem ikke en sofa

.

the manual says “move some men”

nights when you think you go out

.

manualen siger “flyt nogle mænd”

nætter hvor du tror du går ud

.

like my ancestors I blow my nose

it’s impossible to count the swallows now

.

som mine forfædre pudser jeg næse

det er umuligt at tælle svalerne nu

.

an automatic thought suggests wellies

we just could be red in certain places

.

en automatisk tanke foreslår røjsere

vi kunne bare være røde på udvalgte steder

.

not everything has to be moved

is there a plan or do we just let the elm seeds in?

.

det er ikke nødvendigt at flytte alting

er der en plan eller lader vi bare elmefrøene komme ind?

.

I was cooking pasta when it happened

grass has no shame

.

jeg var ved at koge pasta da det skete

græs har ingen skam i livet

.

you keep saying “it’s not my shoe”

as things are I can’t hear the parsley

.

du bliver ved med at sige ”det er ikke min sko”

som tingene er kan jeg ikke høre persillen

.

squinting I can just about see time move across its place

beware of poets who know

.

med sammenknebne øjne kan jeg næsten se tiden bevæge sig over dets sted

tag dig i agt for digtere som véd

.

with the discovery of iron we stopped going out

oh no not another version of ’Summertime”

.

automatically I picture myself in a cool corner of the cod

they tried to fly slower

.

automatisk forestiller jeg mig selv i et koldt hjørne af torsken

de forsøgte at flyve langsommere

.

you talk like a hole in the ground to a hole in the ground

virus or not you leave the house but the house won’t leave you

.

du taler som et hul i jorden til et hul i jorden

virus eller ej forlader du huset men huset vil ikke forlade dig

.

now the heat’s gone we put swallows into our pillows

you’ll never guess where the right shoe’s been

.

nu da varmen er væk putter vi svaler i vore hovedpuder

du gætter aldrig hvor den højre sko har været

.

most of the world’s philosophy in a sardine chewing raspberry gum

it might not work if it’s too old

.

det meste af verdensfilosofien i en sardin der tygger hindbærtyggegummi

det virker måske ikke hvis det er for gammelt